5PTC欢迎您的到来!

欢迎注册本站,免费奖励0.3元,返佣80%-100%或更高,您下线提成10%!5PTC现有2360名会员;共支付¥48890.5$705.7

用户名: 密码: 

 

站点id号:3562

站点名称:heedyou【收款,原来的clicks-fx】

注册连接:http://t.cn/Rwto2D3

下线提成:20%

每点击值:0.01$

支付方式/起付额:PP 1$

每点击返佣:80%

其他说明:OTHER

登记反俑:点击这里申请登记该站返佣!

反俑记录:点击这里查看该站返佣记录!

站点教程:

 现有的下线,CTRL+F可以查到,直接登记就行了

ch7890
xiaoyan88
qq13999
loveptc
fuzhengwei
akdqqq
wqjjqw
gmb2007
jg1516171819
linger2228
baidu808
fcacqw
hllpb888
ptchunter
xijinghua
skeeperty
sosouls
qq1433313200
wyf8888
ynegx58
joycewang
knightswo
sunshine
hongying
smilederek
yunpyy
yanzy1
ptc131
candy5
lhy9791
chen4545
ccw961129
pong29876
winking1989
anysz18
lanhai
guzhen2001
lijieliao
xiatianxie
lijieliao123
sunxuhui
sandsou
xjdjpbp
bfine5
laozhao823
liuhui127876
ad1257
jinhu1991
wu841212642
xueyang
zoeyzln
youdy17
wwrfjoin
clicksfx444
doublelu
gupp99
water80
apolloyaya
cangmangtiankong
naples
earncoco
echong
newbox
aeluvfoo
hancfan

本页面最后更新时间:15年02月14日 19时53分03秒